Archive \ Volume.3 2012 Issue 1

A peptide moiety of human A1-acid glycoprotein is recognized by the hemoglobin B-chain on mouse liver parenchymal cells

Ayaka Suenaga , Koji Nishi , Hisakazu Komori , Mari Kikuchi , Nao Uehara , Naoko Fukunaga , Kazuaki Matsumoto , Hiroshi Watanabe , Keisuke Nakajou , Toru Maruyama , Masaki Otagiri