Archive \ Volume.3 2012 Issue 1

Improvement of the retinal delivery of eyedrop containing liposomes by chitosan modification

Kohei Hironaka , Tomohiro Nakanishi , Takuya Fujisawa , Hitoshi Sasaki , Kohei Tahara , Yuichi Tozuka , Kazuhiro Tsuruma , Masamitsu Shimazawa , Hideaki Hara , Hirofumi Takeuchi